SPRAWOZDANIE Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA ODBYTEGO W DNIACH 25 I 26 CZERWCA 2019 R.

Zgodnie z postanowieniami §81 ust. 1 Statutu Spółdzielni tegoroczne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Milenium” w Gliwicach odbyło się w dniach 25 i 26 czerwca 2019 r.

Demokratycznie obrady Walnego Zgromadzenia dostępne są do osobistego uczestnictwa wszystkim Członkom Spółdzielni, jednak frekwencja na tegorocznym Zebraniu była wyjątkowo niska i odbiegała od średniej z lat poprzednich. W obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczyło czynnie ogółem 56 członków z pośród ponad 900 osób uprawnionych, a także:

– Prezes Zarządu Spółdzielni, upoważniona przez Radę Nadzorczą do składania przed Walnym

Zgromadzeniem sprawozdania z działalności Spółdzielni w 2018 r. wraz z sprawozdaniem finansowym oraz Główna Księgowa i Kierownik technicznej obsługi nieruchomości,

– radca prawny, czuwający nad prawidłowym przebiegiem obrad i odpowiedzialny za merytoryczne wyjaśnienie kwestii prawnych i proceduralnych wynikłych w trakcie obrad,

– pracownicy Spółdzielni odpowiedzialni za przygotowanie, organizację i obsługę obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z obowiązującym Statutem Spółdzielni każdy z Członków otrzymał

w wymaganym terminie zawiadomienie zawierające informację o czasie i miejscu zwołania Walnego Zgromadzenia. Wraz z zawiadomieniem doręczony został proponowany porządek obrad i informacja o możliwości zapoznania się w siedzibie Spółdzielni z pełną dokumentacją będącą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, tj.:

 • sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem finansowym,

 • sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej,

 • protokołem z lustracji działalności Spółdzielni w latach 2015-2017,

 • projektami uchwał we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad.

Podany do wiadomości na 28 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia porządek obrad nie uległ zmianie wobec nie wniesienia przez członków w terminie ustawowym (15 dni przed terminem I części) żadnych projektów uchwał i żądań o zamieszczenie w porządku obrad dodatkowych spraw. Walne Zgromadzenie obradowało więc w dniach 25 i 26 czerwca 2019 r. zgonie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „MILENIUM”.

 2. Odczytania listy pełnomocnictw.

 3. Wybór Członków prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:

 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 2. zastępca Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

 3. Sekretarz Walnego Zgromadzenia,

 1. Przedstawienie porządku obrad.

 2. Wybory Członków komisji Walnego Zgromadzenia:

 1. Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,

 2. Komisji Uchwał i Wniosków.

 1. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania ważnych uchwał.

 1. Przedstawienie sprawozdań i informacji o działalności Spółdzielni w 2018 r, dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018.

 2. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni w roku 2018.

 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od miesiąca czerwiec 2018 do miesiąca maj 2019 r.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółdzielni za rok 2018.

 1. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018.

 2. Przedstawienie wyników lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2015 – 2016- 2017 oraz podjecie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych.

 1. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały o zmianie statutu Spółdzielni.

 2. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia strategii i kierunków działalności  Spółdzielni na lata 2020 – 2025.

14. Podjęcie uchwały w przedmiocie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań finansowych Spółdzielni wobec banków z tytułu kredytów możliwych do zaciągnięcia w okresie 06.2018 – 07.2019 r.

15. Przedstawienie sprawozdań Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.

16. Zamknięcie obrad.

Podobnie jak w sprawach porządku obrad, także w ustawowym terminie (3 dni przed I częścią Walnego Zgromadzenia) nie wniesione zostały żadne poprawki do projektów uchwał wyłożonych do wiadomości i zapoznania się przez Członków spółdzielnio.

Zgodnie z postanowieniami §83 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim Członków i po zrealizowaniu spraw organizacyjnych związanych z wyborem Przewodniczącego i pozostałych członków Prezydium obrad Walnego Zgromadzenia oraz członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków podjęto realizację spraw merytorycznych objętych porządkiem obrad.

Walne Zgromadzenie obradujące w dwóch częściach w dniu 25 i 26 czerwca 2019r. podjęło następujące uchwały:

 • Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018.

Wynik głosowania: za 47, przeciw 1

 • Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2018.

Wynik głosowania: za 52, przeciw 1

 • Uchwała nr 3 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółdzielni za rok 2018.

Wynik głosowania: za 53, przeciw 1

 • Uchwała nr 4 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018.

Wynik głosowania: za 53, przeciw 1

 • Uchwała nr 5 w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych.

Wynik głosowania: za 50, przeciw 1

 • Uchwała nr 6 w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni.

Wynik głosowania: za 48, przeciw 3

 • Uchwała nr 7 w sprawie przyjęcia strategii i kierunków działalności Spółdzielni na lata 2020 – 2025.

Wynik głosowania: za 52, przeciw 1

 • Uchwała nr 8 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań finansowych Spółdzielni .

Wynik głosowania: za 53, przeciw 1.

W realizacji porządku obrad, obok Prezydium Walnego Zgromadzenie odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg obrad , czynnie uczestniczyły także powołane Komisje, które złożyły sprawozdanie ze swojej pracy.

 • Komisja Mandatowo – Skrutacyjna,( I i II części) która po sprawdzeniu dokumentacji Walnego Zgromadzenia :

– potwierdziła prawidłowość zwołania i zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania ważnych uchwał.

– prowadziła głosowania w przedmiocie podejmowanych uchwał i protokolarnie potwierdzała wyniki głosowania (wyniki podane jw. stanowią sumę głosów z I i II części Walnego Zgromadzenia).

 • Komisja Uchwał i Wniosków ,( I i II części ), która po sprawdzeniu dokumentacji Walnego Zgromadzenia :

– potwierdziła pod względem formalnym i rzeczowym złożone przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni projekty uchwał będące przedmiotem obrad i głosowania w ramach obrad Walnego Zgromadzenia,

przedstawiła złożone do Komisji pisemne wnioski członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu w sprawach dotyczących bieżącej działalności Spółdzielni, łącznie 10 wniosków. Wnioski te, zostały skierowane do Rady Nadzorczej w celu ich merytorycznego rozpatrzenia oraz oceny możliwości i sposobu ich realizacji.

Po wyczerpaniu i zrealizowaniu obowiązującego porządku obrady Walnego Zgromadzenia zostały zamknięte.

Obrady obu części Walnego Zgromadzenia przebiegały sprawnie, co jest wynikiem tak wiedzy oraz umiejętności jakimi wykazały się wszystkie osoby wybrane do Prezydium i powołanych Komisji, jak również konstruktywnego stanowiska Członków uczestniczących w obradach oraz właściwego organizacyjnego przygotowania obrad przez pracowników.