Akty dotyczące organów oraz członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej
Statut
Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Zarządu
Regulaminy dotyczące rozliczeń i opłat za używanie lokali
REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków oraz rozliczeń z użytkownikami za ogrzewanie lokali i podgrzanie wody użytkowej
REGULAMIN rozliczania kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków
REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki nieruchomościami oraz ustalania opłat za używanie lokali
REGULAMIN tworzenia i wydatkowania środków funduszu na remonty zasobów
Pozostałe regulaminy organizacyjne
REGULAMIN napraw wewnątrz lokali i rozliczeń z użytkownikami zwalniającymi lokale
REGULAMIN porządku domowego
REGULAMIN skarg i wniosków
Zasady parkowania pojazdów na terenie zasobów SM „Milenium”
Akty prawne nadrzędne
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
Ustawa o własności lokali ( 11.04.2018 )
Ustawa – Prawo spółdzielcze