Struktura Spółdzielni Mieszkaniowej Milenium Gliwice:

 1. Spółdzielnia prowadzi swoją działalność w oparciu o przepisy:
 2. ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (U. 2013, poz. 1222)
 3. ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. 2013, poz. 1443),
 4. Statutu Spółdzielni zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach dnia 14.03.2008r.,
 5. w powiązaniu z przepisami szczegółowymi, tj. m.in.:
 • ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,
 • ustawą z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej,
 • ustawą z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
 • ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami,
 • ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne,
 • ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków,
 • ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • ustawą z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁDZIELNI – Spółdzielnia realizuje swoje zadania poprzez organa statutowe, tj.:

 1. Walne Zgromadzenie, które jest najwyższym organem w organizacji Spółdzielni. Zakres kompetencji i uprawnień Walnego Zgromadzenia ustalają postanowienia
  82 Statutu Spółdzielni,
 2. Radę Nadzorczą, która kieruje i nadzoruje działalność Spółdzielni w zakresie wszystkich spraw niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Szczegółowy zakres uprawnień Rady Nadzorczej określają postanowienia 95 Statutu Spółdzielni,
 3. Zarząd Spółdzielni, który kieruje bieżącą działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz. Szczegółowy zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności Zarządu określają regulacje ujęte w § 103 Statutu Spółdzielni.
 4. Dla realizacji zadań członkowskich, gospodarczych i finansowych Zarząd Spółdzielni prowadzi biuro Spółdzielni składające się z następujących komórek funkcjonalnych:

Dział członkowski i organizacyjny, który prowadzi agendy i realizuje zadania Spółdzielni w zakresie następujących spraw:

 1. Członkowsko- mieszkaniowych związanych z prowadzeniem ewidencji i rejestru Członków zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Spółdzielcze, ewidencją i obsługa organizacyjna tytułów prawnych do lokalu,
 2. związanych z formalno – prawnym przygotowaniem dokumentacji oraz organizacją czynności związanych z umowami przeniesienia odrębnej własności lokali,
 3. rejestrowych i prawnych w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego,
 4. organów samorządu Spółdzielni, tj. obsługą i przygotowaniem obrad Walnego Zgromadzenia oraz posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni,
 5. pracowniczych związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów, ewidencją pracowniczą i obowiązkami w zakresie bhp,
 6. organizacyjnych obejmujących obsługę sekretariatu i czynnościami.

Dział technicznej i administracyjnej gospodarki nieruchomościami, do zadań którego należy realizacja zadań Spółdzielni w zakresie:

1.działalności remontowej zasobów mieszkaniowych i działalności związanej z konserwacją i bieżącym utrzymaniem właściwego stanu technicznego i użytkowego oraz sanitarnego nieruchomości, instalacji i urządzeń związanych z tymi nieruchomościami,

 1. umów na dostawę i zaopatrzenie lokali w media i usługi sanitarne, ustawowych okresowych przeglądów zasobów i instalacji i urządzeń technicznych w budynkach z ewidencją wymaganej dokumentacji technicznej oraz obowiązującej w tym zakresie sprawozdawczości,
 2. spraw terenowo – prawnych związanych z wieczystym użytkowaniem nieruchomości,
 3. obsługi administracyjnej użytkowników lokali w zakresie spraw związanych z technicznym utrzymaniem nieruchomości, instalacji i urządzeń technicznych w lokalu oraz w obrębie nieruchomości wspólnej.

Dział finansowo – księgowy, którego zadaniem jest prowadzenie rachunkowości Spółdzielni zgodnie z zasadami określonymi w znowelizowanej ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. z 1994r. nr 121 poz. 591) i m.in.:

 1. sporządzanie sprawozdań finansowych i analiz ekonomicznych dotyczących działalności gospodarczej i finansowej Spółdzielni, ustalanie wartości aktywów i pasywów, a także wyniku finansowego Spółdzielni,
 2. prowadzenie rozliczeń finansowych z członkami z tytułu opłat za używanie lokali, wkładów mieszkaniowych i budowlanych, udziałów członkowskich oraz windykacja należności,
 3. prowadzenie rozrachunków z kontrahentami i rozliczeń z przedsiębiorstwami z tytułu świadczonych usług i dostaw.