SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MILENIUM” W GLIWCACH

Gliwice ul. Spółdzielcza 33

 

Ogłasza przetarg  nieograniczony na realizację w obrębie zasobów Spółdzielni następujących prac:

 

 

  1. DOSTAWA I BUDOWA ZADASZEŃ NAD WEJŚCIAMI DO WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH.
  2. WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNO-WYKONAWCZEGO BUDOWY PARKINGÓW ORAZ PRZEBUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ.

 

W przetargach na powyższe prace mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi określone w odrębnej,  dla każdego z zadań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które określają także:

  • Wysokość wymaganego wadium,
  • kryteria oceny ofert.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia dla wymienionych powyżej zadań, można pobrać w biurze Spółdzielni w Gliwicach przy ul. Spółdzielczej 33, w godzinach od 800  – 1300

w każdy dzień roboczy, po uiszczeniu opłaty w kwocie 150zł netto +Vat w stawce 23%, (184,50złbrutto) odrębnie za każdą z SIWZ, na rachunek Spółdzielni w PKO BP Nr 73 1020 2401 0000 0402 0039 0252.

 

Oferty należy składać w sposób opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

w sekretariacie biura Spółdzielni w Gliwicach przy ul. Spółdzielczej 33.

 

Termin składania ofert upływa na dzień : 23 wrzesień 2021r, do godziny 1200.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.